હાર્દિક પટેલ, શક્તિસિંહ ગોહિલની પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે ”ના”, તો કોને સોંપાશે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન ?

હાર્દિક પટેલ, શક્તિસિંહ ગોહિલની પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટે ”ના”, તો કોને સોંપાશે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન ? » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES