સાવરકુંડલાના ધારાસભ્યે કેમ CM ભુપેન્દ્ર પટેલને સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાતે આવવા આપ્યું આમંત્રણ ?

સાવરકુંડલાના ધારાસભ્યે કેમ  CM ભુપેન્દ્ર પટેલને સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાતે આવવા આપ્યું આમંત્રણ ? » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES