રાજકોય શહેર ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે નિમણુંક બાદ પૃથ્વીસિંહ વાળાએ આપ્યું મહત્વનું નિવેદન

રાજકોય શહેર ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે નિમણુંક બાદ પૃથ્વીસિંહ વાળાએ આપ્યું મહત્વનું નિવેદન » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES