મોદી-શાહના વિશ્વાસું ગણાતા આ ગુજરાતી મહિલા નેતાને સોંપાઈ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મોટી જવાબદારી

મોદી-શાહના વિશ્વાસું ગણાતા આ ગુજરાતી મહિલા નેતાને સોંપાઈ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મોટી જવાબદારી » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES