ધારાસભ્યોને સુરક્ષાકર્મીઓએ અટકાવ્યા અને કહ્યું, તમારે જેને ફરિયાદ કરવી હોય તેને કરો, ત્યારબાદ સ્વર્ણિમ સંકૂલમાં થઈ ઘમાસાણ

ધારાસભ્યોને સુરક્ષાકર્મીઓએ અટકાવ્યા અને કહ્યું, તમારે જેને ફરિયાદ કરવી હોય તેને કરો, ત્યારબાદ સ્વર્ણિમ સંકૂલમાં થઈ ઘમાસાણ » Online Patrakar

Live Updates COVID-19 CASES